Konkurs na fotograficzne portrety kobiet. Temat: kobiety łamiące tabu

Od 15 września rusza konkurs na fotograficzne portrety kobiet. Temat: kobiety łamiące tabu.

Prace oceniać będzie jury w składzie: reżyserka Anka Sasnal oraz fotografki Anna Lewańska i Anna Sielska.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 18 października podczas otwarcia imprezy „Inna. Kobiety przełamują tabu”.

Zdjęcia należy przesyłać do dnia 13 października br. na adres mailowy a.skrzelowska@silesiafilm.com lub pocztą na adres: Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice z dopiskiem „Inna. Konkurs fotograficzny”. Nagrodami w konkursie są: luksusowy zabieg kosmetyczny, kosmetyki oraz książki.

Jury:

  • Anka Sasnal – scenarzystka i reżyserka; razem z mężem Wilhelmem Sasnalem zrealizowała takie filmy jak: „Huba”, „Z daleka widok jest piękny”.
  • Anna Lewańska – fotografka, przez lata współpracowała z redakcją Gazety Wyborczej jako fotoreporterka; autorka wielu wystaw w kraju i za granicą
  • Anna Sielska – fotografka; prowadzi zajęcia w pracowni fotografii w ASP w Katowicach; prezeska Fundacji Kultura Obrazu

 

Konkurs związany jest z wydarzeniem „INNA. Kobiety przełamują tabu” (18 – 23 października 2017), dla którego inspiracją jest światowe kino kierujące obiektyw kamery w stronę kobiet. Kino robione przez, dla, w imieniu lub o kobietach. Tegoroczna, pierwsza edycja tego cyklicznego wydarzenia przywołuje obraz „kobiety łamiącej tabu”, przekraczającej granice wyznaczone jej zarówno przez kulturę, jak i naturę.

W ramach programu „INNEJ” zaplanowano pokazy filmowe, spotkania i dyskusje. Seansom towarzyszyć będą spotkania z aktorkami, reżyserkami, psychologożkami, aktywistkami życia społecznego. Filmy i tematy prezentowane podczas 6 dni przeglądu – od „Gruby” Zmarz Koczanowicz, przez  „Mów mi Marianna” Karoliny Bielawskiej, studenckie etiudy Agnieszki Osieckiej po „Skłóconych z życiem” z Marylin Monroe pozwolą spojrzeć w twarz Innej – wizerunek, który zafascynuje nas swoją wieloznacznością.

Wszystkie projekcje i spotkania odbywać się będą w kinie Kosmos.

 

Regulamin konkursu fotograficznego

§  1

Organizatorem konkursu jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach (40-008) przy ul. Górniczej 5, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2017 r. a kończy w dniu 13.10.2017 o godzinie 23:59.

§ 4 Uczestnicy Konkursu

W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 5 Zasady konkursu

Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego portret kobiety/ kobiet . Temat pracy: „Kobiety łamiące tabu”.

a następnie przesłanie tego zdjęcia:

  1. na adres a.skrzelowska@silesiafilm.com
  2. lub pocztą na adres: Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice z dopiskiem „Inna. Konkurs fotograficzny”

Nadesłane fotografie nie mogą być starsze niż rok w dniu zgłoszenia do konkursu.

Przesłany plik musi posiadać następujące parametry techniczne: format JPG, PNG, GIF rozdzielczość min. 300 dpi, wymiary min. 2048 px dłuższego boku.

Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencji) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Zdjęcia na następujących polach eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnanie dowolną techniką, w tym utrwalanie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, i w sieci multimedialnej (w tym Internet), wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie przesłanego zdjęcia, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora – za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, obrót przesłanym zdjęciem oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie jej do użytku na podstawie innego stosunku prawnego, wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono przesłane zdjęcie, retransmisja przesłanego zdjęcia – w nieograniczonej ilości nagrań, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, publiczne i niepubliczne udostępnianie przesłanego zdjęcia  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego Zdjęcia. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

§ 6 Dane osobowe

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem zdjęcia jest zobowiązany do podania następujących danych:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres e-mailowy,
  4. telefon kontaktowy.

Zdjęcia nadesłane bez powyższych danych nie będą brały udziału w Konkursie.

Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7 Nagroda i wyróżnienia

Organizator ustanawia 1 nagrodę główną w konkursie oraz 3 wyróżnienia.

Nagrodami dla laureata pierwszego miejsca w konkursie są:

– zestaw luksusowych kosmetyków (wartość 1000 zł)

– zabieg kosmetyczny (wartość 500 zł)

– Książka „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” Elena Favilli, Francesca Cavallo, Wydawnictwo Debit (60 zł)

Nagrodami dla wyróżnionych uczestników są:

– zabieg kosmetyczny (wartość 500 zł), Książka „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” Elena Favilli, Francesca Cavallo, Wydawnictwo Debit (60 zł)

– zabieg kosmetyczny (wartość 500 zł), Książka „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” Elena Favilli, Francesca Cavallo, Wydawnictwo Debit (60 zł)

– zabieg kosmetyczny (wartość 500 zł), Książka „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” Elena Favilli, Francesca Cavallo, Wydawnictwo Debit (60 zł)

 

Ponadto 18 wyróżnionych prac, w tym zdobywca nagrody głównej i 3 wyróżnione nagrodami prace zostaną wywieszone w galerii „Przed Seansem” mieszczącej się w kinie Kosmos w Katowicach w dniach od 19 października 2017 do 27 października 2017

§ 8 Jury w Konkursie

Oceny nadesłanych Zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.

Ocena Zdjęć przez Jury nastąpi w terminie do dnia 17.10.2017 r. Jury wyłoni laureatów spośród osób, które w terminie nadeślą Zdjęcia.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 9 Przekazanie nagród

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, na adres wskazany przez uczestnika przy zgłoszeniu Zdjęcia Kartki do Konkursu, w ciągu 3 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.

Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia imprezy „Inna. Kobiety przekraczają tabu” w dniu 18 października 2017 r. w kinie Kosmos w Katowicach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody w przypadku braku jej odbioru do dnia 18 grudnia 2017 do godz. 21.00 Nagroda nieodebrana pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureat spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od laureata złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli laureat spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 10

Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Jednocześnie w przypadku zgłoszeń do konkursu w liczbie mniejszej niż 10 sztuk Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu o czym powiadomi uczestników najpóźniej do dnia 16 października.

§ 11

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Górniczej 5 w Katowicach oraz na stronach internetowych http://www.silesiafilm.com oraz https://www.kosmos.katowice.pl

§ 12

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§13

Organizator ustanawia konto korespondencyjne dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem pod adresem e-mail a.skrzelowska@silesiafilm.com  lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice z dopiskiem Inna. Konkurs fotograficzny