DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Instytucja Filmowa Silesia Film zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kosmos.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, e-mail: a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 511-555-669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kino Kosmos w strukturze Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach.

 • Lokalizacja i wejście

Budynek kina zlokalizowany jest niedaleko ścisłego centrum miasta, przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków:
 1. autobusowych – 150 m,
 2. tramwajowych - 130 m
 3. dworca PKP – 150 m,
 4. dworca PKS – 150 m.
 • Toaleta

W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

 • Trasa wolna od przeszkód
Korytarze, ciągi komunikacyjne w kinie są wolne od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Pies asystujący

Do budynku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

 • Parking

Wzdłuż ulicy Morcinka, obok budynku kina, znajduje się najbliższe miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 50 m od wejścia do kina (z podjazdem), bez żadnych barier.

 • Tłumacz PJM
Z usługi można korzystać na dwa sposoby:
  1. osobiście w siedzibie  za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online,
  2. online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

 • Pętla indukcyjna

W kasie kina zamontowana jest pętla indukcyjna.

 • Sala kinowa duża Nostromo

Duża sala kinowa „Nostromo” zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście do sali znajduje się w końcu holu, na wprost drzwi wejściowych. Prowadzi do niego szeroki korytarz z lekkim kątem nachylenia (podjazdem). Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. W sali znajdują się cztery miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach

 • Sala kinowa mała Solaris

Mała sala kinowa „Solaris” zlokalizowana jest w budynku kina, na piętrze. Wejście do sali kameralnej nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach - brak windy oraz podjazdu. Możliwość wejścia przez klatkę schodową. W sali wydzielone miejsce dla osób poruszających się na wózkach.