DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej: https://www.kosmos.katowice.pl

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej kina Kosmos w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.1.1 - złożone elementy graficzne 2.1.1 - brak nawigacji klawiaturą 4.1.1 – przestarzałe elementy kodu 4.1.2 – błędne opisy pól formularzy.

Obecnie jesteśmy na etapie dostosowywania lub tworzenia nowej strony internetowej, która będzie dostosowana do WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem (WCAG) w wersji 2.1 (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem smartfonu i tabletu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kordeusz, w.kordeusz@swiatowid.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu: Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach Kino "Kosmos" 40-087 Katowice ul. Sokolska 66 Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku kina "Kosmos" dla osób o szczególnych potrzebach. Pomieszczenia należące do Kina Kosmos to: duża sala kinowa („Nostromo”), mała sala kinowa („Solaris”), galeria „Przed seansem”, toalety w kinie, hol główny na parterze. We wszystkich przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności. •Budynek główny Kina Kosmos •Lokalizacja i wejście Budynek kina zlokalizowany jest niedaleko ścisłego centrum miasta, przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Prowadzi do niego podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów – drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz budynku, z dodatkową możliwością otwarcia drugiego skrzydła. Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie oraz w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższy przystanek autobusowy jest położony tuż obok kina, przy ul. Morcinka, w odległości ok. 50 m, za przejściem dla pieszych. •Hol główny + kasa Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, z dostępem do kasy kina po lewej stronie od wejścia. Materiały repertuarowe, promocyjne czy reklamowe są umieszczane w sposób łatwo dostępny dla każdego widza, zarówno w holu, jak i w przestrzeni galerii. Plakaty informacyjne wieszane są na takiej wysokości, aby wszelkie umieszczone na nich informacje były łatwo dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. •Galeria „przed seansem” Galeria „Przed seansem” zlokalizowana jest w budynku kina. Analogicznie do holu pozbawiona jest przeszkód komunikacyjnych. To miejsce, w którym można spędzić czas oczekując na seans – z ogólnodostępną prasą o tematyce filmowej, kącikiem dla dzieci oraz niewielką przestrzenią wystawienniczą. •Duża sala kinowa („Nostromo”) Duża sala kinowa „Nostromo” zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście do sali znajduje się w końcu holu, na wprost drzwi wejściowych. Prowadzi do niego szeroki korytarz z lekkim kątem nachylenia (podjazdem). Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. W sali znajdują się cztery miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach. •Mała sala kinowa („Solaris”) Mała sala kinowa „Solaris” zlokalizowana jest w budynku kina, na piętrze. Wejście do sali kameralnej nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach - brak windy oraz podjazdu. Możliwość wejścia przez klatkę schodową. W sali wydzielone miejsce dla osób poruszających się na wózkach. W planach jest dostosowanie klatki schodowej prowadzącej do sali kameralnej do potrzeb osób poruszających się na wózkach. •Toaleta W holu, tuż za kasą znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach. •Parking + miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami Nieruchomość posiada własny parking bez barier architektonicznych, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami po podniesieniu szlabanu, za zgodą pracownika kina. Wzdłuż ulicy Morcinka, obok budynku kina, znajduje się najbliższe miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 50 m od wejścia do kina (z podjazdem), bez żadnych barier.